Algemene voorwaarden Fitmetmarije

Dit zijn de algemene voorwaarden van fitmetmarije (verleend diensten vanuit het bedrijf Mypersonalprogress). Het adres van Mypersonalprogress is Populierenlaan 189, 1161 SK Zwanenburg, met het KvK-nummer 85441686.


Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@mypersonalprogress.nl of per post: Mypersonalprogress, Populierenlaan 189, 1161 SK, Zwanenburg.


Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.


Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van coaching trajecten en een exploitatie van een digitale marktplaats.

Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen fitmetmarije en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.fit-metmarije.nl.

Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

Offertes en aanbiedingen

Alle door Fitmetmarije gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

Als de Opdrachtgever aan fitmetmarije gegevens verstrekt, mag fitmetmarije ervan uitgaan dat deze kloppen en zal fitmetmarije de offerte hierop baseren.


Prijs

Fitmetmarije mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

Als fitmetmarije genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

De prijs is exclusief eventuele onkosten van fitmetmarije en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.Betaling en incassokosten

Opdrachtgever moet altijd binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan fitmetmarije. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

15% over de eerste €2.500;

10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;

5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

De volledige vordering van fitmetmarije op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;

Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.Contractsduur

Fitmetmarije en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor de afgesproken tijd (het soort pakket dat wordt gekozen), tenzij Partijen anders overeenkomen.

Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:

Fitmetmarije kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is vier weken. Fitmetmarije zegt op per aangetekende brief of mail.

Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van twee weken. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.

Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.Derden

Fitmetmarije mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Uitvoering opdracht

Fitmetmarije zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Fitmetmarije mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

Als fitmetmarije de opdracht in fasen uitvoert, kan fitmetmarije de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan fitmetmarije verstrekt, die noodzakelijk zijn voor fitmetmarije om de opdracht uit te voeren.

Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag fitmetmarije de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Fitmetmarije is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat fitmetmarije is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.Wijziging opdracht

Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

Fitmetmarije kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Fitmetmarije zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

Fitmetmarije mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.Opschorting, ontbinding

Fitmetmarije mag de opdracht opschorten als fitmetmarije door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan fitmetmarije niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

Fitmetmarije mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet fitmetmarije dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Tussentijdse opzegging

Als fitmetmarije de opdracht tussentijds opzegt, zal fitmetmarije zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor fitmetmarije extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Fitmetmarije mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of

Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.


Overmacht

Fitmetmarije hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

Fitmetmarije kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

Als fitmetmarije zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag fitmetmarije het nagekomen deel factureren.Eigendomsvoorbehoud

Alles dat fitmetmarije levert, blijft eigendom van fitmetmarije.

Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van fitmetmarije veilig te stellen.

Als fitmetmarije zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan fitmetmarije om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat fitmetmarije deze terug kan nemen.

Onderzoek

Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan fitmetmarije mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan fitmetmarije mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.


Klachten

Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal fitmetmarije de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van fitmetmarije de die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.


Aansprakelijkheid

Fitmetmarije is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van fitmetmarije.

Fitmetmarije is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat fitmetmarije is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

De aansprakelijkheid van fitmetmarije is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €100,00.

De aansprakelijkheid van fitmetmarije is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van fitmetmarije.


Privacy Statement

Fitmetmarije beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.


Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen fitmetmarije is één jaar.Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart fitmetmarije voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan fitmetmarije toerekenbaar is.

Als derden fitmetmarije aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag fitmetmarije zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor fitmetmarije, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.Intellectuele eigendom

Fitmetmarije behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door fitmetmarije verstrekt zijn.Geheimhouding

Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal fitmetmarije alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

Fitmetmarije zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als fitmetmarije optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van fitmetmarije niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.